מינוי דירקטורים בחברה פרטית 

חובת מינוי דירקטורים חלה על רוב הארגונים בישראל : החוק מגדיר בין היתר את אופן מינוי הדירקטוריון, תפקידו של הדירקטוריון, סמכויותיו, הרכבו, ועדות הדירקטוריון ועו"ד.
מינוי דירקטור בחברה ציבורית / מינוי דירקטורים בחברה ציבורית:
חוק החברות מגדיר בסעיף בסעיף 219 כי חברה רשאית לקבוע בתקנונה את מספר הדירקטורים ואת מספרם המירבי ...

שיתופי פעולה