Directors Skill and Financial Reporting Quality Amir Rubin and Dan Segal​בחלקו הראשון, המאמר מציע מדד לדרוג יכולותיהם של דירקטורים חיצוניים (דח״צים) בחברות ציבוריות, וכפועל יוצא, מדד לדרוג איכותו של הדירקטוריון באופן כללי. בחלקו השני, המאמר בוחן האם יש קשר בין יכולת הדירקטוריון לפי מדד זה ואיכות ומהימנות הדיווח החשבונאי.

בקביעת המדד לדרוג יכולותיהם של דירקטורים, אנחנו ...

חיפוש דירקטוריםחיפוש דירקטורים הינו תהליך מאתגר והדרישות גבוהות – במיוחד בארץ .

בכדי להיות דירקטור בתאגיד לא מספיק רק להראות "קבלות" על ידי תארים או ניסיון, אלא גם להציג יכולת מנהיגות וכישורים נוספים.
בישראל ובעולם כולו מתפתחת בעשור האחרון גישה חדשה לגבי תפקודו ומעמדו של הדירקטור, תוך דגש על החברות הציבוריות. הקו המאפיין את הדירקטור של ...

הגשת מועמדות לדירקטוריוןמעוניין להגיש מועמדות לתפקיד בדירקטוריון?


בישראל ובעולם כולו מתפתחת בעשור האחרון גישה חדשה לגבי תפקודו ומעמדו של הדירקטור, תוך דגש על החברות הציבוריות. הקו המאפיין את הדירקטור של העשור האחרון שונה בתכלית שינוי מקודמיו, כיום הוא ניצב בפני דילמות חדשות רבות, עם זאת קיים חוסר בהכשרה נאותה לתפקיד ולציפיות בעלי המניות מהדירקטוריון ...

דרוש דירקטורדרוש דירקטור ! איגוד הדירקטורים יכול לעזור לך להיות הדירקטור הבא !
בישראל ובעולם כולו מתפתחת בעשור האחרון גישה חדשה לגבי תפקודו ומעמדו של הדירקטור, תוך דגש על החברות הציבוריות. הקו המאפיין את הדירקטור של העשור האחרון שונה בתכלית שינוי מקודמיו, כיום הוא ניצב בפני דילמות חדשות רבות, עם זאת קיים חוסר בהכשרה נאותה לתפקיד ולציפיות ...

גמול דירקטוריםעל פי החוקים כיום לא קיימות הוראות מפורשות הקשורות לגמול דירקטורים רגילים אלא בדבר תגמול לדירקטורים חיצוניים בלבד.
בחברות ציבוריות מקובל שגמול הדירקטורים נקבע בהתאם לגודל ההון של החברה, הגמול כולל 2 מרכיבים: על פי  ישיבות וגמול שנתי קבוע. הסכומים נקובים בתקנה 8 (א ) לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס ...

הדירקטורים והדירקטוריון- "כלבי השמירה המנומנמים" –האומנם?(**)(**)  מנטור לדירקטור , הינה חברה אשר נותנת ייעוץ אוביקטיבי לדירקטורים

  קרא עוד >>

שיתופי פעולה