נוסח עדכני של תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס - 2000לקריאת נוסח עדכני העוסק בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור החיצוני), התש"ס - 2000, הכולל את עדכון הסכומים לתשלום לנוכח הצמדה מדדית שבוצעה 

קרא עוד >>

הגבלת כהונת דירקטור במצב הנהוג בישראל, דירקטורים רבים מכהנים במקביל ב-7,6 ואפילו 8 חברות. זהו מצב בעייתי, ואף חריג מאוד ביחס לעולם, אשר אינו מאפשר להם לעשות את עבודתם נאמנה.

קרא עוד >>

הצעת החוק עלולה להחליש דירקטוריוניםהצעת חוק החברות (תיקון-הגבלת כהונת דירקטור לשלוש חברות), התשע"ד - 2013

הונחה על על שולחן הכנסת ביום ו' בטבת התשע"ד - 9.12.13.

סוגיית הגבלת מספר מקומות בהם יכהן/תכהן דירקטור/ית נמצאת מזה זמן על סדר היום הציבורי ואנו סבורים כי יש מקום לבחון את הנושא באופן מעמיק ומקצועי.

קרא עוד >>

שיתופי פעולה