pic03

כנס איגוד הדירקטורים השנתי יאפשר לדירקטורים ונושאי משרה בכירים לדון בסוגיות אשר משפיעות על תפקידם, לגבש מדיניות, להתעדכן במגמות עתידיות וכיצד הן צפויות להשפיע על תפקידם, וכיוצא בזה.

שיתופי פעולה