השתלמויות IN HOUSE

הנדון : הכשרות מקצועיות 'IN HOUSE' לדירקטורים ונושאי משרה בכירים

מקצועיות, חדשנות וגיוון בדירקטוריון הם המנבאים להצלחת הארגון והובלת דירקטוריון אפקטיבי. לשם כך נבנתה תכנית הכשרות מקצועית ועדכונים בהתאם להמלצות לאימוץ כללי ממשל תאגידי, על פי הפסיקה ופרסומי רשות ניירות ערך כאמור בסעיפים 10 ו 11 בשאלון.

לשם כך איגוד הדירקטורים בישראל תוכנית הכשרה IN HOUSE המותאמת לצרכיה של כל חברה, באופן ספציפי לאחר שיחות עם אנשי התקינה ונבנתה תוכנית יחודית בעזרת הצוות המקצועי באיגוד.  

בניית דירקטוריון אפקטיבי מקצועי ואופן התנהלות התקינה במסגרת ישיבות הדירקטוריון, חשובה לשמירה על החוק ועקרונות ממשל תאגידי תקין. מצ”ב פרק בנושא הדירקטוריון – סמכויות ותפקידים מספרו החדש של פרופ’ יוסי גרוס, “דירקטורים ונושאי משרה בעידן הממשל התאגידי” פרק ו – ז’ העוסקים בנושא הדירקטוריון סמכויותיו ותפקידיו. לצפייה לחץ כאן.

מעט מידע אודות איגוד הדירקטורים בישראל: 

האיגוד הוקם ביוזמתו של פרופ’ עו”ד יוסי גרוס במתכונת דומה לארגונים מקבילים בעולם ובשיתוף פעולה הנרקם עמם, תוך כוונה להשתלב בחברות בינלאומיות ושיתוף בכנסים בינלאומיים, החלפת מידע ועוד. בנוסף, האיגוד שם לו למטרה לפעול בנושאים הקשורים לקידום מעמד הדירקטורים במדינת ישראל, להיות הגוף המקצועי והמרכזי המספק הכשרה מתאימה, מעניק ידע, ייעוץ מקצועי, ומיצג את המעמד המיוחד של הדירקטורים מול המחוקק והרגולטורים.

מייסדי האיגוד 

 1. יו”ר האיגוד – פרופ’ יוסי גרוס, עו”ד
 2. להב-פתוח מנהלים בע”מ – אוניברסיטת תל אביב (חל”צ)
 3. איגוד החברות הציבוריות (ע.ר.) 
 4. הפקולטה לניהול – אוניברסיטת תל אביב 
 5. הקתדרה לממשל תאגידי – אוניברסיטת בר אילן
 6. SRI GLOBAL GROUP 

בין פעולות האיגוד:

איגוד הדירקטורים בישראל מקיים ימי עיון לדירקטורים מכהנים כיחידים ובקבוצת חברות ובונה מערכי הדרכות  והכשרות במוסדות אקדמיים ובקורסים שאינם אקדמיים כגון: להב, אוניברסיטת תל אביב, המכללה למנהל ראשל”צ, המרכז האקדמי רופין, אוניברסיטת בר אילן, קורסים של קבוצתSRI GLOBAL GROUP  ועוד בנושאים מגוונים, בין היתר לאנשי האוצר ורשות החברות הממשלתיות ולנציגים המכהנים כדירקטורים בחברות ממשלתיות. נושאים לדוגמה: כללי חשבונאות רלוונטיים לדוחות כספיים בחברות ממשלתיות וההבדלים לעומת כללי חשבונאות 

לחברות ציבוריות, אחריות דירקטורים, חובת אמונים, משולש הכוחות בדירקטוריון, נקודות עיקריות בתקני חשבונאות בינלאומיים (IFRS) ניתוח דוחות כספיים, אתגרי הדירקטור בחברה הממשלתית, סימולציות של ישיבות דירקטוריון, נורות אזהרה לדירקטור ועוד.

האיגוד מספק לחברים הכשרה, ידע וייעוץ מקצועי, באמצעות אנשי מקצוע למודי ניסיון מהעולם העסקי. במסגרת השתלמויות אישיות לדירקטוריונים המתקיימות במשרדי החברה או במקום אחר. ההשתלמויות מיועדות לדירקטוריון החברה ונושאי המשרה הבכירים. במסגרת זו האיגוד עורך זה מספר שנים השתלמויות, ימי עיון וקורסים במגוון תחומים (ראה נספח) בהם משתתפים דירקטורים מחברות רבות מגוונות לרבות חברות ממשלתיות.

לסדרת השתלמויות לדירקטוריונים ונושאי משרה בכירים, להלן הצעה להרצאות מקצועיות IN HOUSE;

  1. חובות וזכויות הדירקטוריון – חובת האמונים, חובת הזהירות, פסקי דין עדכניים של בתי המשפט. עסקאות בעלי עניין, דרכי התייעצות לדירקטוריון, עבודה מול מומחים חיצוניים, סמכויות הדירקטוריון וחובותיו, תפקוד הדירקטוריון ובדיקת הוגנות העסקה. 
 • גדר ההפרדה בין ההנהלה לדירקטוריון ומשולש הכוחות בחברה – מערכת הניהול והבקרה ( “הבלמים”), לצד מערך הבקרה –הדירקטוריון, רואה החשבון ומבקר הפנים. כוחותיו וסמכויותיו של הדירקטוריון, ההנהלה ובעלי המניות. מדרג החקיקה התאגידית סדר הפעולות והוראות ממשל תאגידי מומלצות. 
 1. פיקוח על ניהול סיכונים – ניהול סיכונים לרבות תכנון, זיהוי, הערכה ודירוג, מפת הסיכונים ובניית תשתית לניהול הסיכונים. השלכות המשברים על תפקוד הדירקטוריון, טכניקות ודוגמאות ישימות מהשטח.
 2. אבטחת מידע ואחריות דירקטורים – השפעות הדירקטוריון על מדיניות החברה וסוגיות נבחרות באחריות דירקטורים מהעת האחרונה. חשיפות דירקטורים בעידן הפרטיות. תקנות הגנת הפרטיות ורגולציה אירופאית חדש GDFR.
 3. ועדת ביקורת כזורע הפיקוחית של הדירקטוריון – תפקידה של ועדת הביקורת והאיומים והאזהרות אליהן צריכה להיערך ולהתייחס. תפקידו של הדירקטוריון בעסקאות בעלי עניין ובסוגיות העסק החי לרבות בהסדרי חוב.
 4. תכניות אכיפה מנהלית ופנימית בארגון – עסקאות בניגוד עניינים וחקירות פליליות. אכיפה מנהלית, מהי וכיצד ניתן להתגונן, אכיפה פנימית למי זה טוב וכיצד עושים.
 5. הערכות שווי ובדיקת כדאיות כלכלית סוגיות במימון ופעילות פיננסית מול המערכת הבנקאית 
 6. פיקוח הדירקטוריון על הדוחות הכספיים ותמרורי אזהרה בדוחות – לרבות הכרת המידע הנלווה לדוחות הכספיים ושימוש ביחסים פיננסיים מקובלים וביניהם יחסי רווחיות, יחסי נזילות, יחסי יעילות תפעולית, יחסי כיסוי ועוד. 
  1. הדירקטוריון כמתווה מדיניות אסטרטגית כיצד בונים אסטרטגיה מנצחת, קבלת החלטות אסטרטגיות בדירקטוריון, כיצד מעריכים אסטרטגיה מוצעת, המנהל/הדירקטור כאסטרטג, ניהול ישיבות אסטרטגיה בהנהלה או בדירקטוריון, כיצד מפתחים אסטרטגיה לחברה.
  2. ניהול סיכונים אסטרטגים – בניית אסטרטגיה ארוכת טווח לצד הטמעת חדשנות בארגון, שינוי בתפקיד הדירקטוריון בהתוויות אסטרטגיית מס בחברה, משברים בזירה רבת משתתפים ותקשורת ככלי לניהול נכון של משברים עסקיים.
  3. תפקיד הדירקטוריון בפיתוח ויישום אסטרטגיה – הדיון המקדים בדירקטוריון, תפקיד הדירקטוריון בפיתוח אסטרטגיה, הערכת אסטרטגיה מוצעת, פיקוח על יישום האסטרטגיה.
 • קבלת החלטות וניהול משא ומתן ככלי בידי הדירקטוריון – מיציאות הניהול החדשה, חמשת רמות ניהול מו”מ מוצלח, אסטרטגיה נכונה לניהול משא ומתן אפקטיבי, כלים בקבלת החלטות לטובת החברה.
 • חשיפות עיקריות לדירקטורים – הליכי אכיפה של רשות ניירות ערך, היעדר פיקוח על ההנהלה, גילוי בדיווח החברה ומה שבניהם.
 • קביעת הוצאות להפסדי אשראי –הפרשה להפסדי אשראי וכלים לסיווג חובות בעייתית וקביעת הוצאות להפסדי אשראי ככלי בידי הדירקטוריון.

בידי החברה לבחור את תוכן ההשתלמויות מתוך רשימת ההשתלמויות המופיעה לעיל ובאתר האיגוד ולהעמיק בכל תחום רלוונטי, הן בהיבטים המשפטיים והן בהיבטים החשבונאיים. מצ”ב כנספח א’ לו”ז הכשרה לדוגמא.

כלל ההרצאות במערך ההשתלמויות הקיימות באיגוד הדירקטורים, הניתנות ע”י עורכי דין ורו”ח מהשורה הראשונה, ומרצים בעלי ניסיון בעולמו של הדירקטוריון המביאים סטאדי קייס מלווים בסימולציות פרקטיות. ניתן לשלב תכנית נוספים מלו”ז ההשתלמויות השנתי המופיע באתר האיגוד

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד הדירקטורים בטלפון  03-7363146 ו/או במייל: office@idu.org.il 

בברכת,

מיכל מור קופל, עו”ד

מנכ”ל משותף איגוד הדירקטורים בישראל

נספח א’

לו”ז הכשרות לדוגמא לדירקטורים ונושאי משרה בתאגיד

סדר יום ליום מלא/חצי יום לבחירה

תכנית עסקית ודוחות כספיים:

08:30-09:00  התכנסות, קבלת פנים ונשנושי בוקר (קפה, פירות, עוגות ועוגיות)

09:00-10:00  בדיקת כדאיות כלכלית, הערכות שווי, סוגיות במימון ופעילות פיננסית מול המערכת הבנקאית                  

10:00-11:00  פיקוח הדירקטוריון על הדוחות הכספיים ותמרורי אזהרה בדוחות 

11:00-11:15  הפסקת קפה

11:15-12:30 ועדת ביקורת כזרוע הפיקוחית של הדירקטוריון – עסקאות עם בעלי שליטה, בעלי עניין וצדדים
                      קשורים 

חובות וזכויות של הדירקטוריון ומשולש הכוחות:

08:15-08:30     התכנסות, קבלת פנים ונשנושי בוקר

08:30-9:30       משולש הכוחות בחברה – מערכת הניהול והבקרה (“הבלמים”), לצד מערך הבקרה

09:30-10:00     הרצאה של נבו ברנר 

 10:00-11:00    אופן קבלת החלטות לאישור עסקאות מהותיות – מה הם חשבו לעצמם כשאישרו את זה

11:00-11:15     הפסקת קפה

11:15-12:30     תחומי אחריות דירקטורים ונושאי משרה – חובת האמונים, הזהירות, ופסקי הדין האחרונים 

12:30-13:30      קיימות, אחריות חברתית, עסקים חברתיים ומה שביניהם בראי הדירקטוריון
                        והדירקטורים

פיקוח על ניהול סיכונים ותכניות אכיפה:

08:30-09:00   התכנסות, קבלת פנים ונשנושי בוקר (קפה, פירות, עוגות ועוגיות)

09:00-10:00 פיקוח על ניהול סיכונים – ניהול סיכונים לרבות תכנון, זיהוי, הערכה ודירוג, מפת
                        הסיכונים 

10:00-11:00  ניהול נכון של סיכוני המס בחברה ממשלתית ותגמול בכירים

11:00-11:15  הפסקת קפה

11:45-12:30  עסקאות בניגוד עניינים וחקירות פליליות- התנהלות בחקירה והיבטים פליליים בחייו של העסק

אסטרטגיה לפורום עסקים:

08:30-09:00  התכנסות, קבלת פנים ונשנושי בוקר (קפה, פירות, עוגות ועוגיות)

09:00-10:00  היבטים של ניהול חדשנות בחברות 

10:00-11:00  אסטרטגיית העברת מסרים באמצעות תמונות בעסקים 

11:00-11:15  הפסקת קפה

11:15-12:30   מיזוגים ורכישות – הכנה לעסקת M&A וסוגיות עדכניות בעסקאות מיזוג ורכישה

נושאים חשבונאיים- כלכליים והעשרה:

09:00-10:00  בדיקת כדאיות כלכלית, הערכות שווי, סוגיות במימון ופעילות פיננסית מול
                      המערכת הבנקאית
10:00-11:00  סימולציה בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים – ניתוח דוחות כספיים ואורות
                      אדומים, כבסיס קבלת החלטות
11:00-11:15  הפסקת קפה
11:15-12:30    קיימות, אחריות חברתית, עסקים חברתיים ומה שביניהם בראי הדירקטוריון
                      והדירקטורים
12:30-13:00  דיון מסכם

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד הדירקטורים בטלפון  03-7363146 ו/או במייל: office@idu.org.il

התחברות