קורס אורות אדומים בדוחות כספיים של תאגידים עירוניים

בתקופה בה השינויים התכופים בשוק מתגברים וקשה לצפות פני עתיד,עולה היקף הסיכונים ומחייב יכולת והבנה טובה של ההיבטים הכלכליים והפיננסים של התאגידים העירוניים.
יושבי ראש דירקטוריון בתאגידים עירוניים וחברי הדירקטוריון זקוקים להבנה מעמיקה של היבטים חשבונאיים ופיננסיים של הגופים בהם הם משמשים דירקטורים. בענפים מסויימים, כדוגמת תאגידים עירוניים, חברות ציבוריות וכיוצ”ב נדרש מדירקטוריון שיהיו דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית.

 מיהו דירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית בתאגידים עירוניים:

דירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית על פי חוק החברות , התשנ”ט 9111 הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים חשבונאיים – ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה כאמור בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו וידיעותיו בנושאים אלו :
1. סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה.
2. תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו.
3. הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק לרבות לפי חוק ניירות ערך.

מטרות הקורס:

  • הרחבת הידע העסקי החשבונאי והפיננסי, בשילוב היבטים אקדמיים ופרקטיים. הקורס יצייד את המשתתפים “בארגז כלים” שישמש בהתמודדות היומיומית עם האתגרים לרבות בניתוח ובהשקעות בתאגידים עירוניים. 
  • הקורס יסייע להבין טוב יותר מבחינה עסקית ,בין היתר, את התאגידים העירוניים וכן מספק כלים לבחינת חברות בקשיים וזיהוי הזדמנויות עסקיות נוספות, כגון: רכישות ומיזוגים ) M&A (,שיתופי פעולה, גיוס השקעות, פעילות שוק ההון לרבות איגוח רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים וכיוצ”ב.האמור יבוצע על רקע הכרת הדוחות הכספיים ושוק ההון)בנושאים העשויים להשפיע על תאגידים עירוניים( , דרך העבודה של תאגידים עירוניים וכיוצ”ב.

אוכלוסיית היעד:

יו”ר דירקטוריון מכהנים של תאגידים עירוניים.
הקורס יסייע לדירקטורים מכהנים המעוניינים לרכוש את המיומנות החשבונאית והפיננסית תוך הבנת האורות האדומים לבחינה בדוחות הכספיים וזאת תוך לימוד תיאורטי ומעשי לרבות סדנא פרקטית.

ייעוץ אקדמאי:

ניהול אקדמי ומרצה ניר זיכלינסקי, מנכ”ל – SRI GLOBAL GROUP , איש עסקים,לשעבר משנה למנכ”ל אריסון השקעות ושותף בכיר בזיו האפט. מכהן כדירקטור בחברות וביניהן בנק הפועלים ושיכון ובינוי.למעלה מ 91 שנים מרצה בכיר בחוגים – לחשבונאות ומנהל עסקים באוניברסיטאות ובמכללות אקדמיות בישראל בתחומי – החשבונאות ודוחות כספיים , בקרה, ביקורת, אחריות חברתית וכיוצ”ב.

מתכונת הקורס:

חובות הקורס ותעודה:

  • נוכחות של 100% ממפגשי הקורס. במקרים חריגים יינתן שיעור השלמה שיאושר ע”י ההנהלה האקדמית של הקורס.
  • הגשת פרוייקט גמר – ניתוח דוחות כספיים בתאגיד העירוני של המשתתף.
  • לעומדים בחובות הקורס תוענק תעודה מטעם מרכז השלטון המקומי, איגוד הדירקטורים בישראל, ואיגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות.

להרשמה ומידע נוסף: 

{rsform 5}

שתף:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

ברצוני לקבל פרטים על הצטרפות לאיגוד

וקבל עדכונים בזמן אמת על קורסים, כנסים והטבות ייחודיות לחברי האיגוד
קישורים

התחברות